Polityka prywatności

Polityka prywatności

1) Przetwarzanie danych osobowych Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe: a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

2) Administrator
Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej „Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest:MICRO-ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK i WSPÓLNICY Sp.Jawna ul. Szkolna 6427-230 Brody tel. (22)6596174
3) Dane kontaktowe w sprawach związanych z danymi osobowymi
W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:MICRO-ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK i WSPÓLNICY Sp.Jawna ul. Szkolna 6427-230 Brodybiuro@microactiv.com.pl
4) Źródło pochodzenia danych osobowych
 • a) bezpośrednio od Ciebie – przez dobrowolnie wypełniony formularz kontaktowy elektroniczne dostępny na naszej stronie www, np. podczas wysyłania zapytania ofertowego;
 • b) bezpośrednio od Ciebie – ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;
 • c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Tobą, Twoim pracodawcą, dostawcą, klientem), w szczególności w celu dostarczenia zamówienia;
 • d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
 • e) z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w publicznych rejestrach, np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy, Panorama Firm.
5) Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:
 • a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
 • b) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej – wykonanie umowy;
 • c) świadczenie usług wsparcia technicznego – nasz prawnie uzasadniony interes związany z monitorowaniem wykorzystania usług wsparcia technicznego oraz dokumentowania ich przebiegu i zakresu;
 • d) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
 • e) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
 • f) prowadzenie rejestru korespondencji – nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • g) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
 • h) wysyłanie informacji handlowych – Twoja zgoda na przetwarzanie;
6) Kategorie danych osobowych

W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług.

Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). W celu założenia i korzystania z konta w naszym systemie transakcyjnym niezbędne jest przetwarzanie Twojego adresu poczty elektronicznej i plików „cookies”. Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur). Jeżeli nie podasz tych danych lub nie pozwolisz na przetwarzane plików „cookies” – niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia (usługi świadczone drogą elektroniczną).

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i zamówisz oraz odbierzesz zamówienie w naszej siedzibie płacąc gotówką – w takim przypadku otrzymasz paragon. Jeśli będziesz chciał od nas fakturę z numerem PESEL – będziesz musiał nam pozwolić na jego przetwarzanie.

Może się zdarzyć, że Twoje dane otrzymamy od innego podmiotu w związku z wykonywaniem zawartej z nim umowy. Najczęściej takim przypadkiem będzie wskazanie Ciebie jako: adresata przesyłki lub osoby, z którą mamy dokonać uzgodnień w związku z wykonywaną umową.

Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) – będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji Twojego zamówienia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji handlowej/ biznesowej.

W związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz skorzystać z przesyłki za pobraniem lub odwiedzić naszą siedzibę i dokonać płatności gotówką.

Być może zechcesz zawrzeć z nami umowę kredytową umożliwiającą odroczone płatności – w takim przypadku będziemy przetwarzali Dane Kredytowe, czyli numer(y) PESEL osoby fizycznej lub wspólników spółki cywilnej, Dane Kontaktowe osób odpowiedzialnych za regulowanie zobowiązań, Dane Kontaktowe osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań.
Jeżeli łącząca nas relacja biznesowa będzie zaawansowana – być może będziemy przetwarzali Twoje Dane Służbowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy i dane kontaktowe do niej, stanowisko) i Inne Dane (dane dobrowolnie udostępnione lub podane Administratorowi, np. treści wpisane w nieobowiązkowe pola w formularzach internetowych).

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

7) Kategorie odbiorców danych osobowych
Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:
 • a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
 • b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;
 • c) podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji gospodarcze) – np. w związku z koniecznością wyegzekwowania należności;
 • d) dostawcom (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, dostawcy) – np. w związku z uzyskaniem cen specjalnych lub usługą wsparcia technicznego;
 • Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:
  e) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń i szkoleń;
 • f) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostepniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
 • g) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom) – np. w celu podzlecania wykonania części usług;
8) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:

 • a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego – typowo 5 lat;
 • b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – typowo 10 lat;
 • c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia technicznego – do dnia uwzględnienia
 • Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;
9) Twoje prawa
Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:
 • a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • b) sprostowania swoich danych osobowych;
 • c) usunięcia swoich danych osobowych;
 • d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • f) przenoszenia swoich danych osobowych;
 • g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych;
 • Jeżeli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera – w każdym newsletterze od nas znajdziesz link do anulowania subskrypcji. Kliknij link i potwierdź anulowanie subskrypcji.W pozostałych przypadkach ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 3.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celach technicznej statystyki. W tym zakresie nie będą jednak przetwarzane w dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji możemy wykorzystywać w celu zapobiegania zwiększaniu zaległości finansowych. Jeżeli masz przeterminowane względem Administratora płatności lub przekroczyłeś limity wynikające z zawartej umowy kredytowej – w konsekwencji nasz system transakcyjny może automatycznie uniemożliwić wybór odroczonego terminu płatności jako metody płatności. Oznacza to, że nie będziesz mógł korzystać z odroczonego terminu płatności przy składaniu zamówień do czasu uregulowania zaległych należności lub przywrócenia salda zobowiązań względem Administratora do poziomu mieszczącego się w limitach określonych w umowie kredytowej.W związku z wyżej opisanym przypadkiem zautomatyzowanego podejmowania decyzji masz prawo do:

 • a) wniesienia sprzeciwu,
 • b) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora,
 • c) do wyrażenia własnego stanowiska,
 • d) do zakwestionowania tej automatycznej decyzji
– w tym celu skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym i/lub skontaktuj się z Administratorem w sposób opisany w pkt. 3
11) Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej www.microactiv.com.pl